วัดจากแดง

เว็บ | เฟสโพธิยาลัย | เฟสบาลีใหญ่ | เฟสบาลี/อภิธรรม | เฟสติปิฏกสิกขาลัย
ยูทูบบาลี | ยูทูบพระไตรปิฎก | ยูทูบติปิฏกสิกขาลัย

พอจ.ดารา

อายตนยมก+สัจจยมก | อื่น ๆ

คลังไฟล์ไทย

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ (1) (2) | ภาวนามัญชรี (1) (2) (3) (4) (5) (6) |
พอจ.ประนอม (ปาฬิสิกขา | ขุททกปาฐะ) | พอจ.ต่วน | ทีมไฟล์วัดจากแดง | ท่านสีลานนฺท | กลุ่มปาฬิภาสา

คลังไฟล์พม่า

DhammaDownload | KBRL | Burma Library | (Buddhist texts) | คัมภีร์บาฬี อักษรพม่า | บาฬีไวยากรณ์

คลังไฟล์โรมัน/อังกฤษ/เยอรมัน

BDRC | World Lib | Archive.org (PTS | หนังสืองานศพ) | DhammaTalks | Ancient Buddhist Texts | University of Cambridge's Sanskrit (and Pali) manuscripts | Universität Göttingen (GRETIL | GRETIL-UTF | resources) | Pali Kanon (Dict. of Pali Proper Names) | edX

คลังไฟล์อภิธรรม

ยมกบน | อชว | แนบ | อ.ไชยวัฒน์ | อ.สมพร | อ.หลิว (1) (2) | ภาษาอังกฤษ |

พจนานุกรม บาลี->ภาษาอื่น

Pali Dict. | ThaiTux | PTS | Critical | Concise | TamilCube

พจนานุกรม อังกฤษ->บาลี

Metta Net | TamilCube

ปริวรรตบาฬี

Tipitaka.app | Pitaka.lk | Thai-Sanscript

ปริวรรตสันสกฤต

Ashtanga Yoga

โปรแกรม

Tipitaka.org | ศึกษาพระไตรปิฎก (พม่า) (iOS | Android) | ThaiNewGenDict

ตารางเรียน

อชว | วัดบูรณศิริ