เกมคำนาม

เลือกด่าน

เลือกโหมด

เล่นเกม!

ปทมาลา

สถิติ

จำนวนคลิกที่ใช้
เวลาที่ใช้
ประสิทธิภาพ
ความเร็ว
เล่นอีก กลับเมนูหลัก
   
ปฐมา
อาลป.  
ทุติยา
ตติยา
จตุตฺถี
ปญฺจมี
ฉฏฺฐี
สตฺตมี

สถิติ

ถูก
ผิด
ความแม่นยำ
ความเร็ว
เล่นอีก กลับเมนูหลัก
เลือกด่าน
เลือกโหมด

กดปุ่ม < (ซ้าย) หรือ ไม่กดอะไรก็ได้ เพื่อเลือก เอกวจนะ

กด > (ขวา) เพื่อเลือก พหุวจนะ

แล้ว กด 1 ปฐมาวิภัตติ, 2 ทุติยา, ... (8 อาลปนะ)

กด คานเว้นวรรค (space bar) เพื่อ ดูเฉลย / ไปยังข้อต่อไป

วิเคราะห์ฉันท์ (พิมพ์ข้อความในกล่องได้เลยจ้า)
ตัวอย่าง: มงฺคลสุตฺต | อภิธมฺมสงฺคโห | อภิธานปฺปทีปิกา | ปตฺติทานคาถา