โปรแกรมนี้ แสดง 4 แสนล้านกว่าคำถาม ในคำภีร์ปัฏฐานได้อย่างสมบูรณ์
    กรุณาเลือก ธัมมนัย, หมวด, มหาวาร, ปัจจยนัย, ปัจจยสัตติ และ มูลก ที่ต้องการ
    หากประสงค์หมวด ติก หรือ ทุก กรุณาเลือกตัวเลือก 0 สำหรับเงื่อนไข ติกาทิ (2)
    แต่หากประสงค์ ทุกติก, ติกทุก, ติกติก หรือ ทุกทุก กรุณาเลือกทั้ง ติกาทิ (1) และ (2)