Close
ตกลง
Close
กรุณาเลือกเจตสิก 1 คู่
ตกลง
เกมสัมปยุตต์ 2 : จักกะ
เลือกเจตสิกเอง โปรแกรมสุ่มให้ อธ. 89 +52
1. ประกอบกับ เจ. แน่นอน และประกอบกับ เจ. แน่นอน
2. ประกอบกับ เจ. แน่นอน แต่ประกอบกับ เจ. ไม่แน่นอน
3. ประกอบกับ เจ. แน่นอน แต่ไม่ประกอบกับ เจ. แน่นอน
4. ประกอบกับ เจ. ไม่แน่นอน แต่ประกอบกับ เจ. แน่นอน
5. ประกอบกับ เจ. ไม่แน่นอน และประกอบกับ เจ. ไม่แน่นอน
6. ประกอบกับ เจ. ไม่แน่นอน แต่ไม่ประกอบกับ เจ. แน่นอน
7. ไม่ประกอบกับ เจ. แน่นอน แต่ประกอบกับ เจ. แน่นอน
8. ไม่ประกอบกับ เจ. แน่นอน แต่ประกอบกับ เจ. ไม่แน่นอน
9. ไม่ประกอบกับ เจ. แน่นอน และไม่ประกอบกับ เจ. แน่นอน