ยสฺส
ยตฺถ
ยสฺส ยตฺถ
รูปกฺขนฺโธ
เวทนากฺขนฺโธ
สญฺญากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺขนฺโธ
วิญฺญาณกฺขนฺโธ
อุปฺปชฺชติ
อุปฺปชฺชิตฺถ
อุปฺปชฺชิสฺสติ
นิรุชฺฌติ
นิรุชฺฌิตฺถ
นิรุชฺฌิสฺสติ
           รูปกฺขนฺโธ
เวทนากฺขนฺโธ
สญฺญากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺขนฺโธ
วิญฺญาณกฺขนฺโธ
อุปฺปชฺชตีติ
อุปฺปชฺชิตฺถาติ
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ
นิรุชฺฌตีติ
นิรุชฺฌิตฺถาติ
นิรุชฺฌิสฺสตีติ